The Grave of John von Neumann


Back to Princeton Cemetery Mathematical Tour